Usage Statistics for www.vmkoch.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 23711
Total Files 23314
Total Pages 23332
Total Visits 2213
Total KBytes 1750000
Total Unique Sites 515
Total Unique URLs 122
Total Unique Referrers 2705
Total Unique User Agents 344
. Avg Max
Hits per Hour 31 176
Hits per Day 764 1896
Files per Day 752 1893
Pages per Day 752 1894
Sites per Day 16 45
Visits per Day 71 160
KBytes per Day 56452 117732
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.33% 23314
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.27% 65
Code 304 - Not Modified 0.09% 21
Code 404 - Not Found 1.29% 305

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1077 4.54% 1072 4.60% 1071 4.59% 94 4.25% 26 5.05% 86128 4.92%
2 1470 6.20% 1448 6.21% 1448 6.21% 83 3.75% 29 5.63% 73298 4.19%
3 1896 8.00% 1893 8.12% 1894 8.12% 78 3.52% 22 4.27% 117732 6.73%
4 1564 6.60% 1552 6.66% 1555 6.66% 89 4.02% 36 6.99% 117584 6.72%
5 1034 4.36% 1020 4.38% 1025 4.39% 75 3.39% 28 5.44% 85604 4.89%
6 983 4.15% 972 4.17% 975 4.18% 80 3.62% 32 6.21% 74795 4.27%
7 1248 5.26% 1240 5.32% 1240 5.31% 62 2.80% 19 3.69% 92845 5.31%
8 665 2.80% 648 2.78% 654 2.80% 77 3.48% 45 8.74% 32685 1.87%
9 855 3.61% 837 3.59% 838 3.59% 67 3.03% 28 5.44% 48679 2.78%
10 727 3.07% 718 3.08% 723 3.10% 69 3.12% 21 4.08% 45325 2.59%
11 1085 4.58% 1083 4.65% 1082 4.64% 61 2.76% 24 4.66% 99553 5.69%
12 1346 5.68% 1334 5.72% 1338 5.73% 87 3.93% 39 7.57% 111109 6.35%
13 1139 4.80% 1121 4.81% 1127 4.83% 72 3.25% 31 6.02% 91333 5.22%
14 653 2.75% 607 2.60% 612 2.62% 41 1.85% 32 6.21% 26511 1.51%
15 716 3.02% 710 3.05% 711 3.05% 28 1.27% 25 4.85% 74329 4.25%
16 592 2.50% 588 2.52% 590 2.53% 26 1.17% 16 3.11% 60006 3.43%
17 716 3.02% 711 3.05% 708 3.03% 19 0.86% 20 3.88% 74624 4.26%
18 500 2.11% 495 2.12% 494 2.12% 28 1.27% 21 4.08% 47888 2.74%
19 529 2.23% 522 2.24% 524 2.25% 43 1.94% 29 5.63% 50167 2.87%
20 618 2.61% 608 2.61% 613 2.63% 45 2.03% 18 3.50% 54867 3.14%
21 470 1.98% 461 1.98% 465 1.99% 52 2.35% 24 4.66% 37891 2.17%
22 371 1.56% 342 1.47% 369 1.58% 48 2.17% 16 3.11% 22531 1.29%
23 267 1.13% 262 1.12% 263 1.13% 64 2.89% 20 3.88% 19480 1.11%
24 214 0.90% 200 0.86% 202 0.87% 95 4.29% 41 7.96% 16214 0.93%
25 224 0.94% 221 0.95% 220 0.94% 92 4.16% 35 6.80% 16023 0.92%
26 313 1.32% 304 1.30% 304 1.30% 107 4.84% 31 6.02% 23638 1.35%
27 448 1.89% 414 1.78% 418 1.79% 122 5.51% 38 7.38% 35275 2.02%
28 660 2.78% 641 2.75% 648 2.78% 160 7.23% 45 8.74% 38762 2.21%
29 514 2.17% 511 2.19% 512 2.19% 125 5.65% 32 6.21% 29720 1.70%
30 528 2.23% 510 2.19% 431 1.85% 76 3.43% 35 6.80% 25489 1.46%
31 289 1.22% 269 1.15% 278 1.19% 74 3.34% 32 6.21% 19915 1.14%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 997 4.20% 31 977 4.19% 31 980 4.20% 2651 82174 4.70%
1 28 894 3.77% 28 883 3.79% 28 884 3.79% 2244 69559 3.97%
2 32 999 4.21% 30 950 4.07% 31 979 4.20% 2476 76770 4.39%
3 35 1111 4.69% 34 1071 4.59% 32 1004 4.30% 2471 76587 4.38%
4 28 889 3.75% 28 873 3.74% 28 874 3.75% 2251 69769 3.99%
5 27 859 3.62% 27 842 3.61% 27 842 3.61% 1983 61475 3.51%
6 26 834 3.52% 26 817 3.50% 26 821 3.52% 1840 57030 3.26%
7 35 1092 4.61% 34 1071 4.59% 34 1075 4.61% 2192 67963 3.88%
8 42 1309 5.52% 41 1288 5.52% 41 1291 5.53% 2856 88530 5.06%
9 31 973 4.10% 30 960 4.12% 31 965 4.14% 2325 72073 4.12%
10 26 822 3.47% 26 808 3.47% 26 815 3.49% 2052 63627 3.64%
11 29 929 3.92% 29 922 3.95% 29 923 3.96% 2087 64689 3.70%
12 33 1048 4.42% 33 1033 4.43% 33 1040 4.46% 2204 68331 3.90%
13 31 987 4.16% 31 979 4.20% 31 981 4.20% 2442 75696 4.33%
14 31 982 4.14% 31 966 4.14% 31 973 4.17% 2318 71845 4.11%
15 29 899 3.79% 28 894 3.83% 28 892 3.82% 1997 61895 3.54%
16 27 859 3.62% 26 829 3.56% 26 828 3.55% 1793 55585 3.18%
17 29 899 3.79% 28 892 3.83% 28 893 3.83% 2281 70711 4.04%
18 29 924 3.90% 29 915 3.92% 29 916 3.93% 2466 76460 4.37%
19 33 1025 4.32% 32 1015 4.35% 32 1016 4.35% 2720 84319 4.82%
20 37 1168 4.93% 37 1156 4.96% 37 1159 4.97% 2675 82915 4.74%
21 34 1063 4.48% 33 1052 4.51% 33 1053 4.51% 2645 81988 4.69%
22 33 1048 4.42% 33 1037 4.45% 33 1041 4.46% 2728 84572 4.83%
23 35 1101 4.64% 34 1084 4.65% 35 1087 4.66% 2756 85436 4.88%

Top 30 of 122 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13878 58.53% 1498485 85.63% /stats/usage_201404.html
2 4601 19.40% 45732 2.61% /stats/
3 2592 10.93% 2199 0.13% /
4 948 4.00% 100855 5.76% /stats/usage_201402.html
5 276 1.16% 26620 1.52% /stats/usage_201412.html
6 232 0.98% 25121 1.44% /stats/usage_201409.html
7 161 0.68% 15416 0.88% /stats/usage_201305.html
8 98 0.41% 145 0.01% /error/
9 52 0.22% 150 0.01% /error/500-internal-server-error.html
10 40 0.17% 4364 0.25% /stats/usage_201307.html
11 19 0.08% 2167 0.12% /stats/usage_201411.html
12 18 0.08% 49 0.00% /error/401-authorization.html
13 18 0.08% 1846 0.11% /stats/usage_201310.html
14 18 0.08% 1823 0.10% /stats/usage_201311.html
15 17 0.07% 1392 0.08% /stats/usage_201301.html
16 17 0.07% 1292 0.07% /stats/usage_201306.html
17 17 0.07% 1840 0.11% /stats/usage_201401.html
18 16 0.07% 1340 0.08% /stats/usage_201303.html
19 15 0.06% 1320 0.08% /stats/usage_201210.html
20 15 0.06% 1293 0.07% /stats/usage_201212.html
21 15 0.06% 1627 0.09% /stats/usage_201308.html
22 14 0.06% 37 0.00% /error/403-forbidden.html
23 14 0.06% 1226 0.07% /stats/usage_201304.html
24 13 0.05% 34 0.00% /error/404-file-not-found.html
25 13 0.05% 1045 0.06% /stats/usage_201302.html
26 13 0.05% 1432 0.08% /stats/usage_201405.html
27 12 0.05% 1059 0.06% /stats/usage_201211.html
28 12 0.05% 1297 0.07% /stats/usage_201309.html
29 12 0.05% 1301 0.07% /stats/usage_201403.html
30 10 0.04% 876 0.05% /stats/usage_201208.html

Top 10 of 122 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13878 58.53% 1498485 85.63% /stats/usage_201404.html
2 948 4.00% 100855 5.76% /stats/usage_201402.html
3 4601 19.40% 45732 2.61% /stats/
4 276 1.16% 26620 1.52% /stats/usage_201412.html
5 232 0.98% 25121 1.44% /stats/usage_201409.html
6 161 0.68% 15416 0.88% /stats/usage_201305.html
7 40 0.17% 4364 0.25% /stats/usage_201307.html
8 2592 10.93% 2199 0.13% /
9 19 0.08% 2167 0.12% /stats/usage_201411.html
10 18 0.08% 1846 0.11% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2592 10.93% 933 42.51% /
2 13878 58.53% 250 11.39% /stats/usage_201404.html
3 276 1.16% 244 11.12% /stats/usage_201412.html
4 4601 19.40% 202 9.20% /stats/
5 948 4.00% 189 8.61% /stats/usage_201402.html
6 232 0.98% 132 6.01% /stats/usage_201409.html
7 161 0.68% 74 3.37% /stats/usage_201305.html
8 98 0.41% 38 1.73% /error/
9 40 0.17% 27 1.23% /stats/usage_201307.html
10 19 0.08% 12 0.55% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2592 10.93% 925 42.20% /
2 276 1.16% 247 11.27% /stats/usage_201412.html
3 13878 58.53% 246 11.22% /stats/usage_201404.html
4 4601 19.40% 202 9.22% /stats/
5 948 4.00% 189 8.62% /stats/usage_201402.html
6 232 0.98% 104 4.74% /stats/usage_201409.html
7 161 0.68% 75 3.42% /stats/usage_201305.html
8 52 0.22% 40 1.82% /error/500-internal-server-error.html
9 98 0.41% 37 1.69% /error/
10 40 0.17% 27 1.23% /stats/usage_201307.html

Top 30 of 2705 Total Referrers
# Hits Referrer
1 964 4.07% - (Direct Request)
2 324 1.37% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
3 295 1.24% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
4 291 1.23% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
5 275 1.16% http://mchat.wc.lt
6 272 1.15% http://alcoholism.spbdyet.ru
7 247 1.04% https://www.google.com/search
8 240 1.01% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
9 205 0.86% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
10 196 0.83% https://putin.moykrest.ru
11 195 0.82% http://gravatar.com/beabathiparcyre
12 176 0.74% http://iphone-6.moykrest.ru
13 170 0.72% http://sycellphone.blogspot.com
14 168 0.71% http://shop.spbdyet.ru/
15 168 0.71% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
16 159 0.67% http://www.gorodservis.ru
17 148 0.62% http://forskolin.paydayshop.biz/
18 135 0.57% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
19 135 0.57% http://greensbean.blogspot.com
20 120 0.51% http://dressirovkacobak.ru
21 120 0.51% http://www.paygreendayloans.com/
22 120 0.51% https://twitter.com/esif22
23 100 0.42% http://fbmessenger.afdfloral.com
24 100 0.42% https://vk.com/page-74059968_48349947
25 72 0.30% http://medfordorthodontics.com
26 65 0.27% http://flpanel.blogspot.com
27 64 0.27% http://videostripe.afdfloral.com
28 60 0.25% http://incity.afdfloral.com/
29 60 0.25% http://mylove.spbdyet.ru
30 57 0.24% http://www.childsupportweb.com/wp-login.php

Top 20 of 256 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.78% http://asadv.ru/
2 2 0.78% http://blogdark.ru/porno-nemki-mamashy-besplatnoe
3 1 0.39% http://asadv.ru/porno-skochat-na-mobilu-korotkoe-gruppavuxa
4 1 0.39% http://b7i.ru/bryunetka-terpit-analnuyu-porku-straponom
5 1 0.39% http://b7i.ru/chechenka-demonstriruet-svoyu-krasivuyu-popku-v-kameru
6 1 0.39% http://b7i.ru/doktor-v-kladovoj-ebet-studentku
7 1 0.39% http://b7i.ru/kak-pravilno-laskat-zhenskuyu-pisyu
8 1 0.39% http://b7i.ru/konchil-v-rot-dvum-shalavam-posle-ebli-v-klube
9 1 0.39% http://b7i.ru/krepysh-zhestko-poimel-v-popen-dvux-otvyaznyx-devok
10 1 0.39% http://b7i.ru/malenkaya-aziatka-udovletvoryaet-svoego-zherebca
11 1 0.39% http://b7i.ru/mamashka-snyala-dvoix-zherebcov-dlya-razvlechenij
12 1 0.39% http://b7i.ru/paren-ochen-vozbudil-svoyu-devushku
13 1 0.39% http://b7i.ru/paren-prognul-pod-sebya-transa
14 1 0.39% http://b7i.ru/parni-zharyat-dostupnuyu-shalavu-vo-vse-shheli
15 1 0.39% http://b7i.ru/smotrite-kak-chuvak-xochet-razvesti-na-seks-chernokozhuyu-krasavicu
16 1 0.39% http://b7i.ru/yunaya-bryunetka-masturbiruet-oba-otverstiya-v-dushe
17 1 0.39% http://b7i.ru/zhopastayatelnaya-bryunetka-s-naslazhdeniem-traxaetsya-s-muzhikom-na-divane-besplatno
18 1 0.39% http://b7i.ru/zrelaya-parochka-razvratnichaet-s-nyanej
19 1 0.39% http://baseclimbing.ru/blonda-masturbiruet-v-dushe
20 1 0.39% http://baseclimbing.ru/malyshka-traxaet-sebya-ogurcom

Top 15 of 344 Total User Agents
# Hits User Agent
1 549 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 330 1.39% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
3 300 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
4 298 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 296 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 294 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 293 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 291 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 286 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 285 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
11 283 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
12 280 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 276 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 275 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
15 271 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23711 100.00% 23319 100.02% 1750000 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21